عشق و زندگی

دقایقی تو زندگیت هست که دلت برای کسی
اونقدر تنگ میشه که دلت میخواد اونو از
تو رویات بیرون بکشی و توی دنیای واقعی
با تمام وجوت بغلش کنی سعی کن به خاطر کسی
که دوستش داری، غرورت رو از دست بدی. ولی
مواظب باش که بخاطر غرورت کسی رو که
دوستش داری رو از دست ندی

چه دلنواز است وقتی همه سازها برای تو به صدا در می ایند و گیتار قلبم اهنگ مهرورزی را می نوازد و در هر نوای ان . تو را فریاد میزند .حتی گره های دستانت مرا متولد میکند ومن وامدار اخرین نگاهی هستم که دلم را نشانه گرفت و ناگهان مرا در پیچش تند ارزوها رها کرد تا همچنان عاشق بمانم...............
 

به شبها قسمتم خواب و خیاله
به روزها میکشم من اه وناله
فراموشت نخواهیم کرد هرگز
 فراموشی بر من محاله

 

روزها از پی شمارش من رفته اند .. اما یاد تو هرگز از من دور نشده و من در خیال تا انتهای شب خواهم دوید و و تو را در اغوش خواهم گرفت

/ 0 نظر / 13 بازدید